1. Vymezení pojmů

Prodávajícím je společnost BioPlasty CZ s.r.o, Dvořákova 588/13, 602 00 Brno, IČO: 29359627, DIČ: CZ29359627. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: .

 • Kupujícím je osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Zboží je předmět smlouvy, pro kterou se sjednává.

Fakturační údaje firmy:
Název:
BioPlasty CZ s.r.o.
Sídlo:
Dvořákova 588/13, 602 00 Brno
IČO:
29359627
DIČ: CZ
29359627

2. Informace o zboží a ceně

 • Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně  DPH, kromě nákladů na doručení zboží.
 • Návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu, je nabídkou s omezením při vyčerpání zásob nebo obdobnou ztrátou schopnosti podnikatele dostát závazku.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že již zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.
 • V případě, kdy prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, bude kupujícího kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.
 • Pokud není požadované zboží v době přijetí objednávky skladem, zůstává objednávka v evidenci a bude vyřízena ihned po dodání zboží na sklad. Zákazník bude o této situaci informován telefonicky nebo emailem. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu oznámeno zasláním na jeho e-mailovou adresu.
 • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu společnosti BioPlasty CZ s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.
 • Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 • Na veškeré zboží je poskytována dvouletá záruční lhůta, pokud není u zboží uvedeno jinak.
 • Prodávající nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující objednáním souhlasí s obchodními podmínkami obchodu. 
 • Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 • Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat telefonicky nebo emailem před odesláním objednávky. O odeslání objednávky bude zákazník informován emailem. Po odeslání zboží se bere objednávka za závaznou a nelze objednávku stornovat. K žádosti o storno objednávky uvádějte i jméno na které bylo zboží objednáno a číslo objednávky.
 • Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků elektronického obchodu společnosti BioPlasty CZ s.r.o., a to na základě písemné žádosti zaslané na email ekopa@ekopa.eu. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno kupujícího, celé jméno.
 • Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Vrácené zboží by mělo být zaslané zpět nejlépe neporušené v originálním obalu do 14 dnů.

5. Doručování zboží

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky. Běžná lhůta dodání je 2-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.
 • Jeli kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. V příkladě opakování placeného doručení má prodávající právo započíst náklady marného dodání zboží (z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího) v nezbytně nutné výši.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
 • Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Jestliže kupující zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 • Jeli vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.


7. Práva a povinností z vadného plnění

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


8. Zákonná práva z vad

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
V této lhůtě je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat nápravu ve formě:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

9. Mimosoudní řešení sporů

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).
 • Spotřebitel bude oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů až poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Tuto skutečnost bude muset České obchodní inspekci prokázat.


10. Ochrana osobních údajů

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 • Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení nebo vymazat z databáze, a to na elektronickou adresu ekopa@ekopa.eu

11. Informace a poradenství

 • Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.


12. Stížnosti

 • Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v sídle společnosti nebo použít emailovou adresu: ekopa@ekopa.eu


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 28. listopadu 2017